Kočičí polepšovna Kateřiny Štiblické

Všeobecné podmínky poskytovaných služeb

I.

Obecná nabídka služeb

Svým zákazníkům nabízím poskytování služeb, které jsou zaměřeny na diagnostiku, prevenci a řešení problémového chování domácích malíčků, zejména se zaměřuji na práci s kočkami.

Vystudovala jsem Vysokou školu chemickou technologickou, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a moje bakalářská práce byla zaměřená na téma prebiotika ve výživě koček. Následně jsem studovala magisterský obor Klinické chování zvířat Velké Británii na Universitě v Lincolnu.Co se týče samotné práce s problematickými domácími mazlíčky, mám praxi dva roky v oboru.

Nabízím pomoc konkrétně v těchto oblastech problémů v chování domácích mazlíčků, s výhradou dalšího nežádoucího chování :

 • Nečistotnost
 • Agresivita
 • Špatný vztah mezi kočkami v domácnosti
 • Ničení zařízení bytu či domu
 • Nevyžádané a obtěžující vyžadování pozornosti ze strany majitele
 • Sebepoškozování a obsedantně kompulzivní poruchy

V rámci preventivní činnosti na předcházení vzniků problémů nabízím tyto služby :

 • Příprava koček na stěhování
 • Příprava domácích mazlíčků na nové členy domácnosti, zejména na příchod miminek či nových dospělých osob
 • Pomoc s pochopením základů etologie kočky domácí, tj. pomoc při pořízení domácího mazlíčka
 • Přizpůsobení životního prostředí v rámci domácnosti pro radostnější život kočky a praktičtější život jejího majitele.

V případě, že se u zvířete vyskytne zdravotní problém, moji práci řeším ve spolupráci s veterinárním lékařem, respektive majiteli doporučím primárně vyhledat služby veterinárního lékaře a následně řešit behaviorální problémy.

II.

Postup a cena služeb

Jak první lze zakoupit úvodní konzultaci, při které které mi majitel zvířete vyplní zaslaný dotazník. Na základě jeho následné analýzy jsem schopna principiálně posoudit problém a navrhnout krátkodobé řešení. To se následně nechá týden běžet, poté se opět spojíme, a pokud bude problém vyžadovat řešení dlouhodobé, bude klientovi doporučena některá z navazujících služeb:

Je nutné ovšem vzít v úvahu, že se jedná o poradenství obecné, orientační, poskytnuté pouze na základě skutečností a informací, které v majitel kočky uvede v dotazníku.

Tuto službu poskytuji formou :

 • písemně prostřednictví emailu
 • prostřednictvím telefonu
 • prostřednictvím videohovoru

Při výběru formy tohoto typu konzultace se přizpůsobíme klientovi a způsobu, který je pro něho optimální.

Cena za úvodní konzultace činí 3 000 Kč.

Poté následuje osobní návštěva prostředí (ve kterém kočka žije) a podpora v průběhu řešení. Tato návštěva trvá přibližně dvě hodiny, při které zkoumáme životní prostředí zvířete, vztahy, tzv. interakci mezi zvířetem a jeho pánečkem, chování zvířete v „jeho“ prostředí. Mojí snahou je co nejlépe pochopit a posoudit příčiny problému v chování zvířete. Výsledkem návštěvy je vypracování terapeutického plánu, který majiteli zašlu do 7 pracovních dní emailem či poštou dle jeho přání.

Na základě provedených poznatků navrhnu klientovi :

 • optimalizaci řešení nežádoucí situace, 
 • stanovím možnost zlepšení chování zvířete
 • upozorním na možná rizika
 • vyhodnotím, do jaké míry je možné sjednání nápravy.

Prognóza možností zlepšení situace patří k podstatné části mých služeb. Je nutné vzít v úvahu, že každé zvíře je živá bytost a není možné paušalizovat tzv. křivku zlepšení chování a řešení problému. V rámci návštěvy v prostředí zvířete je ale možné vyhodnotit, zda má smysl pokračovat v další práci a do jaké míry bude tato práce úspěšná. Nutná je zejména spolupráce s majitelem zvířete.

Terapeutický plán se stanoví na dobu čtyř či dvanácti týdnů s ohledem na možný problém, který zvíře může mít. Nejčastěji se tedy jedná o :

 • Nutnost změnit jídelníček
 • Provádět pravidelný tréning
 • Změnu prostředí, resp. úpravu prostředí
 • Změnu v přístupu ke zvířeti
 • Doporučení dalších postupů při interakci se zvířetem
 • Konzultace s veterinárním lékařem ohledně další možné odborné léčby

V rámci práce dle terapeutického plánu poskytujeme dle dohody konzultace problémů, které se mohou během této doby vyskytnout. Konzultace daného rozsahu jsou již uhrazeny v rámci zakoupeného balíčku (viz níže). Vždy se s předstihem dohodneme se na časovém harmonogramu poradenství.


Malý měsíční balíček:
Cena diagnostiky a konzultace na místě včetně terapeutického plánu a dohodnutých konzultací (maximálně 4x 20 min online či po telefonu v průběhu terapeutického plánu) je 6 500 Kč.

Velký tříměsíční balíček:
Cena diagnostiky a konzultace na místě včetně terapeutického plánu a dohodnutých konzultací (maximálně 12x hodina v průběhu terapeutického plánu, a to buďto na místě či online) je 19 000 Kč. Zároveň je v těchto 3 měsících možné konzultovat změny či dotazy i mimo smluvené konzultace.

Nad rámec dohodnutých konzultací dle terapeutického plánu můžeme poskytnout klientovi i další poradenství, dle jeho přání.

Cena dalších konzultací nad rámec terapeutického plánu činí 1 000 Kč za každou započatou hodinu práce.

 • V případě, že po čtyřech týdnech (v případě malého balíčku) či po 12 týdnech (v rámci velkého balíčku), při dodržení terapeutického plánu nedojde k předpokládanému zlepšení v chování domácího mazlíčka, postupujeme již individuálně na základě dohody s klientem. Zpravidla je vhodné, aby nám klient poskytl videozáznam chování zvířete, které není narušeno přítomností tzv. cizí osoby, eventuálně, aby nám poskytl další doplňující informace ohledně zvířete. Rovněž je možné klientovi navrhnout přezkoumat zdravotní stav zvířete, či přehodnotit původní diagnózu.

Na základě získaných informací vyhodnotíme situaci a klientovi navrhneme způsob řešení, kterým je:

 • Další terapeutický plán
 • Ukončení další práce z důvodu, že nelze důvodně předpokládat další posun ve zlepšení chování zvířete.

Cena je stanovena na 1 000 Kč za hodinu.

V rámci naší práce je velmi důležitá součinnost s pánečky, protože to jsou právě oni, se kterými jejich domácí mazlíček žije a v naší práci vycházíme právě z toho, že každý takovýto majitel se snaží udělat to nejlepší, aby žil ve spokojené symbióze se svým mazlíkem.

Zároveň lze zakoupit i Pohotovost. Toto rychlostní poradenství začíná vyplněním krátkého dotazníku klientem, který následně analyzuji a do 48 hodin se s klientem spojím a navrhnu řešení. Je nutné ovšem vzít v úvahu, že se jedná o poradenství obecné, orientační, poskytnuté pouze na základě skutečností a informací, které v majitel kočky uvede v tomto krátkém dotazníku. Rady jsou navíc spíše záchovné či preventivní. Nepomáhám s potížemi, které musí řešit primárně veterinární lékař!

Cena pohotovosti je 4 500 Kč.

Krédo mé práce je : Pokud existuje cesta ke zlepšení, najdu ji.

Je nutné si však uvědomit, že nelze najít vždy 100% jistotu, že tuto cestu najít je vůbec možné. V tom spočívá pointa naší práce, že se snažíme učinit vše pro to, abychom našli řešení, byť u každého domácího mazlíčka je tzv. strop nastavený jinak.

III.

Platební podmínky

Platbu za poskytované služby prosíme uhradit vždy předem, a to buď převodem na náš účet č. 123-0615260247/0100. Terapeutický plán je možné majiteli zaslat i na dobírku.

Pokud majitel zruší dohodnutou schůzku více jak týden dopředu, vrátím mu 50% zaplacené úhrady zpět. Pokud majitel zruší dohodnutou schůzku ve lhůtě kratší jak 7 dní před dohodnutým termín, tuto částku nevracím. V tomto směru prosíme naše klienty o pochopení. Práci se snažím dělat s co nejlepší odpovědností a k tomu potřebuji čas na přípravu, která je součástí mé práce.

IV.

Zabezpečení a zpracování ochrany osobních údajů

Identifikace poskytovatele služeb :

Kateřina Štiblická, IČO: 08613834 (identifikovaná osoba),
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

V případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno,
 • adresu
 • e-mailovou adresa
 • telefonní číslo
 • číslo účtu a případně další údaje v souvislosti s a informaci ohledně zvířete.

Osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro zpracování odpovědi, resp. terapeutického plánu, tedy pro plnění našeho smluvního vztahu. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy, resp. po dobu spolupráce mezi poskytovatelkou těchto služeb a majitelem zvířete.

Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou v případě spolupráce zasílaná  sdělení v souvislosti s poskytovanou službou. E-mailová adresa bude mnou uchovávána po dobu účinnosti smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, Kateřinou Štiblickou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics a jiným poskytovatelům služeb  – jejichž služby jsou v současné době využívány a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů. V souladu s platnou legislativou mohou být údaje zpřístupněny veterinárnímu lékaři se, kterým bude projednávaný zdravotní problém zvířete, pokud si majitel zvířete nebude řešit sám se svým veterinárním lékařem. Osobní údaje mohou být případně poskytnuty pojišťovně v případě řešení pojistné události.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V

Souhlas se smluvními podmínkami spolupráce

Odsouhlasením těchto podmínek o spolupráci dáváte souhlas s uzavřením našeho vztahu v rovině obchodně-právní a uvedená ujednání jsou závazná jak pro poskytovatelku služby Kateřinu Štiblickou, tak pro majitele zvířete, který si službu objednal.

VI

Pokud musíte schůzku či hovor přesunout, a učiníte tak méně než 7 dní před domluveným termínem, částku Vám již nebudu moci vrátit. Děkuji za pochopení.

Přesunout se na začátek